โปรแกรม Back to Nature Youth Camp

เขียนโดย Super User. Posted in โปรแกรมพิเศษ

Back To The Nature Youth Camp 

     เป็นค่ายที่ถูกออกแบบขึ้นโดยทีมงานมืออาชีพ  ที่มีประสบการณืด้านกิจกรรมเยาวชนโดยตรงมายาวนานกว่า  10  ปี  เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้และผสานเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทายแต่ปลอดภัย  ลูกหลานของท่านจะได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง  จนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ  เด็กๆจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบ  ได้พัฒนาความสามารถพิเศษส่วนตัว  ได้ค้นหาตัวตนและพรสวรรค์ที่เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมชีวิตเพื่ออนาคต

     การเรียนรู้ภายในค่ายฯ  จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและโดยใจสมัคร  ผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น  เกมส์และเพลง  กิจกรรมการสร้างความเป็นผู้นำ  การแข่งขันกีฬา  ศิลปะและการประดิษฐ์  ธรรมชาติศึกษา  ฯลฯ  มีการวางแผนกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน  มีการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด  มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดค่ายฯและผู้ปกครอง  จุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อเด็กและเยาวชนจะเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและสมดุลย์

Main Activities

 Nature & Wild Life 

- เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและธรรมชาติรอบตัว  ทำให้เกิดจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตลอดไป

Outdoor Living Skills

- เพื่อให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้  มีความเคารพซึ่งกันและกัน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ  ผ่านทางกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตปกติประจำวันทั่วไป

City Living Skills

- เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีระเบียบแบบแผนตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน  การมีมารยาททางสังคม  มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อกัน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมปัจจุบัน

Sports & Games

- เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา  เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ  เกิดการแข่งขัน  การเล่นเป็นทีม  เรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำว่า "น้ำใจนักกีฬา" (Sportsmanship) คือเคารพในกติกา  ภูมิใจในชัยชนะ  ยอมรับผลแพ้ชนะ และให้อภัยกันและกันได้

Art & Music Skills

- เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและดนตรีอย่างง่ายและสนุกสนาน  พัฒนาสมาธิและจิตใจให้เกิดความอ่อนโยน

Benefit of Free Time

- เวลาว่างในค่ายพักแรมเป็นเวลาที่สำคัญเพราะเป็นเวลาที่ผู้นำค่ายฯจะได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับเยาวชน  เพื่อให้คำปรึกษาแลพปรับปรุงแก้ไข  ทัศนคติและนิสัยส่วนตัวของสมาชิกชาวค่ายให้ดีขึ้น  อีกทั้งเป็นเวลาของการวางแผนการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพอีกด้วย

Night Activities

- ค่าย Back To The Nature ได้ปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในคืนสุดท้าย (Camp Fire) ต่อถึงช่วงเช้า (Family Outing) เพื่อเป็นการเชื่อมต่อและรับ - ส่งบรรยากาศจากผู้นำค่ายฯ สู่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทั้งยังช่วยให้เกิดการเสริมสร้างความรักความผูกพันขึ้นในครอบครัวอีกด้วย

World of Activities

- กลุ่มสัมพันธ์                  - เล่นละคร                  - ศิลปะ

- ดูนก                         - แข่งกีฬา                  - นักประดิษฐ์

- ดูดาว                        - กางเต็นท์                 - ธรรมชาติศึกษา

- เดินทางไกล                   - ทำอาหาร                 - Outdoor Living Skills

- เกมส์/เพลง                   - ก่อกองไฟ                - City Living Skills

- เล่นรอบกองไฟ                - เงื่อนเชือก                 - Family Outing

- Boat Rally             - ฐานผจญภัย                - สร้างอาณาจักร

- Walk Rally             - นักสะกดรอย              - ฯลฯ

ตารางกิจกรรมหลัก

เช้า                   บ่าย                 ค่ำ

วันที่ 1 (พ.)    เดินทาง            กลุ่มสัมพันธ์          บายศรี

วันที่ 2 (พฤ ) Nature &           Outdoor            Night

                   Wild Life          Living Skills      Activities

วันที่3 (ศ.)     Music & Art          Hiking &          Night

                                              Rally            Activities

วันที่ 4 (ส.)  NWL & Art         Sport Games     Camp fire 

 

วันที่ 5 (อา.)   Family             เดินทางกลับ

                   Outing

ระยะเวลา

อายุ                       :          7 -14 ปี

รับจำนวนจำกัดรุ่นละ   :          40 - 50 คน

ค่าสมัครคนละ          :           6,500          บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 355 - 1 - 23263 - 1 ชื่อบัญชี บจก. ศักดิ์สุภา ดีเวลลอปเม้นท์
ส่วนที่เหลือชำระเมื่อเดินทางถึงรีสอร์ท

ศักดิ์สุภารีสอร์ท  ติดต่อ Tel : (062) 5249698, (081) 5151946 


อัตรานี้รวม  ที่พักปรับอากาศ 4 คืน /อาหาร 12 มื้อ /อาหารว่าง11 มื้อ(รวมอาหารว่างก่อนนอนแล้ว)/

รถรับ-ส่ง/กิจกรรมพร้อมอุปกรณ์และห้องสัมมนาตลอดโปรแกรม/ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

พิเศษ: ฟรีค่าที่พักและอาหารเย็น/เช้าสำหรับผู้ปกครองจำนวน 2 ท่านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในคืนสุดท้าย