โปรแกรม Back to Nature Youth Camp

เขียนโดย Super User. Posted in โปรแกรมพิเศษ

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

Back To The Nature Youth Camp 

     เป็นค่ายที่ถูกออกแบบขึ้นโดยทีมงานมืออาชีพ  ที่มีประสบการณืด้านกิจกรรมเยาวชนโดยตรงมายาวนานกว่า  10  ปี  เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้และผสานเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทายแต่ปลอดภัย  ลูกหลานของท่านจะได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง  จนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ  เด็กๆจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบ  ได้พัฒนาความสามารถพิเศษส่วนตัว  ได้ค้นหาตัวตนและพรสวรรค์ที่เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมชีวิตเพื่ออนาคต

     การเรียนรู้ภายในค่ายฯ  จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและโดยใจสมัคร  ผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น  เกมส์และเพลง  กิจกรรมการสร้างความเป็นผู้นำ  การแข่งขันกีฬา  ศิลปะและการประดิษฐ์  ธรรมชาติศึกษา  ฯลฯ  มีการวางแผนกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน  มีการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด  มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดค่ายฯและผู้ปกครอง  จุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อเด็กและเยาวชนจะเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและสมดุลย์

Main Activities

 Nature & Wild Life 

- เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและธรรมชาติรอบตัว  ทำให้เกิดจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตลอดไป

Outdoor Living Skills

- เพื่อให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้  มีความเคารพซึ่งกันและกัน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ  ผ่านทางกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตปกติประจำวันทั่วไป

City Living Skills

- เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีระเบียบแบบแผนตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน  การมีมารยาททางสังคม  มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อกัน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมปัจจุบัน

Sports & Games

- เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา  เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ  เกิดการแข่งขัน  การเล่นเป็นทีม  เรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำว่า "น้ำใจนักกีฬา" (Sportsmanship) คือเคารพในกติกา  ภูมิใจในชัยชนะ  ยอมรับผลแพ้ชนะ และให้อภัยกันและกันได้

Art & Music Skills

- เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและดนตรีอย่างง่ายและสนุกสนาน  พัฒนาสมาธิและจิตใจให้เกิดความอ่อนโยน

Benefit of Free Time

- เวลาว่างในค่ายพักแรมเป็นเวลาที่สำคัญเพราะเป็นเวลาที่ผู้นำค่ายฯจะได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับเยาวชน  เพื่อให้คำปรึกษาแลพปรับปรุงแก้ไข  ทัศนคติและนิสัยส่วนตัวของสมาชิกชาวค่ายให้ดีขึ้น  อีกทั้งเป็นเวลาของการวางแผนการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพอีกด้วย

Night Activities

- ค่าย Back To The Nature ได้ปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในคืนสุดท้าย (Camp Fire) ต่อถึงช่วงเช้า (Family Outing) เพื่อเป็นการเชื่อมต่อและรับ - ส่งบรรยากาศจากผู้นำค่ายฯ สู่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทั้งยังช่วยให้เกิดการเสริมสร้างความรักความผูกพันขึ้นในครอบครัวอีกด้วย

World of Activities

- กลุ่มสัมพันธ์                  - เล่นละคร                  - ศิลปะ

- ดูนก                         - แข่งกีฬา                  - นักประดิษฐ์

- ดูดาว                        - กางเต็นท์                 - ธรรมชาติศึกษา

- เดินทางไกล                   - ทำอาหาร                 - Outdoor Living Skills

- เกมส์/เพลง                   - ก่อกองไฟ                - City Living Skills

- เล่นรอบกองไฟ                - เงื่อนเชือก                 - Family Outing

- Boat Rally             - ฐานผจญภัย                - สร้างอาณาจักร

- Walk Rally             - นักสะกดรอย              - ฯลฯ

ตารางกิจกรรมหลัก

เช้า                   บ่าย                 ค่ำ

วันที่ 1 (พ.)    เดินทาง            กลุ่มสัมพันธ์          บายศรี

วันที่ 2 (พฤ ) Nature &           Outdoor            Night

                   Wild Life          Living Skills      Activities

วันที่3 (ศ.)     Music & Art          Hiking &          Night

                                              Rally            Activities

วันที่ 4 (ส.)  NWL & Art         Sport Games     Camp fire 

 

วันที่ 5 (อา.)   Family             เดินทางกลับ

                   Outing

ระยะเวลา

อายุ                       :          7 -14 ปี

รับจำนวนจำกัดรุ่นละ   :          40 - 50 คน

ค่าสมัครคนละ          :           6,500          บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 355 - 1 - 23263 - 1 ชื่อบัญชี บจก. ศักดิ์สุภา ดีเวลลอปเม้นท์
ส่วนที่เหลือชำระเมื่อเดินทางถึงรีสอร์ท

ศักดิ์สุภารีสอร์ท  ติดต่อ Tel : (062) 5249698, (081) 5151946 


อัตรานี้รวม  ที่พักปรับอากาศ 4 คืน /อาหาร 12 มื้อ /อาหารว่าง11 มื้อ(รวมอาหารว่างก่อนนอนแล้ว)/

รถรับ-ส่ง/กิจกรรมพร้อมอุปกรณ์และห้องสัมมนาตลอดโปรแกรม/ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

พิเศษ: ฟรีค่าที่พักและอาหารเย็น/เช้าสำหรับผู้ปกครองจำนวน 2 ท่านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในคืนสุดท้าย